Delphi的整数类型分为有符号和无符号两种类型,符号即表示正负的加减号,即称为符号位(占一位的长度)
无符号:
 byte :     一个字节 8位     2的8次方          0-255 (2的8次方-1)
 word :     两个字节 16位    2的16次方         0-256*256 (65535)
 longword:  四个字节 32      2的32次方         0-65536*65536 (4294967295)
有符号:(拿出一位做符号位,表示正负)
shortint   一个字节 8位     2的8次方          -127-127 (256/2)
smallint   两个字节 16位    2的16次方         -32767-32767 (256*256/2)
longint(Ingetger) 四个字节32位  2的32次方  -2147483647-2147483647 (4294967295/2)